Jaarstukken en ALV 

zaterdag 8 juni 2024 vanaf 12.00 uur in het zaaltje van de Flying Bowling Oortlaan 152 Veldhoven organiseren wij onze ALV 2024. We willen graag weten of je bij onze ALV aanwezig bent en vragen daarom al onze leden om zich aan of af te melden door te klikken op een van onderstaande knoppen of door te mailen naar: info@bvveldhoven.nl

Aanmelden ALVAfmelden ALV

 

Agenda ALV zaterdag 8 juni 2024:

1.     Opening door de voorzitter.

2.    Mededelingen en ingekomen stukken.

3.    Notulen Algemene Ledenvergadering 2023.

4.    Jaarverslagen 2023:

        a. Secretariaat.

        b. Wedstrijdsecretariaat.

        c. Jeugdzaken.

5.    Verslag Kascontrole commissie.

6.     Verslag penningmeester.

7.    Begroting 2024.

8.    Agenda Bondsvergadering NBF 22 juni 2024.

9.    Bestuursverkiezing.

10.    Verkiezing Kascontrole commissie.

11.    Voorstellen leden en bestuur.

12.     Rondvraag.

13.    Sluiting.

 

Reglementair aftredend zijn: 
Risjard Manders, Herkiesbaar
Ramon Hoeks, Herkiesbaar

Verkiesbaar:
Vacature bestuurslid

Download het jaarverslag

(Klik op onderstaande afbeelding)

ALV 2024 & jaarstukken 2023.png

Voorstellen die op de ALV in stemming gebracht zullen worden:

Ook dit seizoen hebben we twee voorstellen van leden gekregen. De voorstellen staan in dit verslag beschreven en zullen in stemming worden gebracht op de ALV op 8 juni 2024. Bij een meerderheid van stemmen zullen de regels per seizoen 2024-2025 ingaan.

 

 1. Maximaal 6 spelers per team

  Doordat we constateren dat steeds meer teams te kampen krijgen met incomplete opstellingen door vakanties en blessures van teamleden willen we graag de mogelijkheid hebben om in teams voor de trioleagues (huisleagueavonden) een zesde speler aan je team toe te mogen voegen. Op deze manier kunnen de speelavonden over meer spelers verdeeld worden waardoor het laagdrempeliger zal worden om in een team te stappen. Verder zien we dat het ook als voordeel kan hebben dat we weer meer plaatsen in de teams vrij hebben zodat nieuwe leden kunnen instromen. Voor teams die liever met vijf spelers blijven bowlen is er ook niks aan de hand want het is een mogelijkheid om een extra speler toe te voegen en geen verplichting.

  Ingediend door Edwin Coolen.

   
 2. Spelen bij oneven teams

  Doordat het soms voorkomt dat een league bestaat uit een oneven aantal teams kan het voorkomen dat je eens in de zoveel speelavonden tegen jezelf speelt. Deze avonden speelt men dan tegen zijn of haar eigen gemiddelde. Overwegende dat veel spelers aangeven dit een minder leuke speelavond te vinden en dat het bowlinghuis dan telkens twee banen vrij moet houden voor slechts een team zouden we graag het volgende voorstel willen doen. Bij een oneven aantal teams in een competitie geven we het team wat geen tegenstander heeft een avond vrij. Op deze manier hebben we altijd volle banenparen en hoeft men niet meer tegen zichzelf te spelen.

  Ingediend door het bestuur van Bowling Vereniging Veldhoven

 

Jaarstukken en ALV 

zaterdag 27 mei 2023 vanaf 12.00 uur in het zaaltje van de Flying Bowling Oortlaan 152 Veldhoven organiseren wij onze ALV 2023. We willen graag weten of je bij onze ALV aanwezig bent en vragen daarom al onze leden om zich aan of af te melden door te klikken op een van onderstaande knoppen of door te mailen naar: info@bvveldhoven.nl

Aanmelden ALVAfmelden ALV

 

Agenda ALV zaterdag 27 mei 2023:

1.     Opening door de voorzitter.

2.    Mededelingen en ingekomen stukken.

3.    Notulen Algemene Ledenvergadering 2022.

4.    Jaarverslagen 2022:

        a. Secretariaat.

        b. Wedstrijdsecretariaat.

        c. Jeugdzaken.

5.    Verslag Kascontrole commissie.

6.     Verslag penningmeester.

7.    Begroting 2023.

8.    Agenda Bondsvergadering NBF 10 juni 2023.

9.    Bestuursverkiezing.

10.    Verkiezing Kascontrole commissie.

11.    Voorstellen leden en bestuur.

12.     Rondvraag.

13.    Sluiting.

 

Reglementair aftredend zijn: 
Hedwig Staffeleu, Herkiesbaar

Verkiesbaar:
Vacature bestuurslid

Download het jaarverslag

(Klik op onderstaande afbeelding)

ALV 2023 & jaarstukken 2022.png

Voorstel leaguebestuurders Artikel 13 lid 4

Op de leaguebestuursvergadering hebben de leaguebestuurders de volgende wijziging op het huisleague reglement voorgesteld. Artikel 13 lid 4 gaat over de situatie waarbij in een scratch huisleague een team incompleet is. Dit voorstel zal op de ALV in stemming worden gebracht en bij een meerderheid van stemmen per seizoen 2023 - 2024 opgenomen worden in het huisleaguereglement. 

Huidige regel:
Artikel 13 lid 4:
De aanwezige speler speelt tegen zijn directe tegenstander. De overige te-
genstanders spelen tegen het league gemiddelde (blinde score scratch)

Voorstel Leaguebestuurders
Artikel 13 lid 4:
De aanwezige speler speelt tegen zijn directe tegenstander. De overige tegenstanders spelen tegen het gemiddelde van de ontbrekende spelers. Als een team meer dan drie spelers op de lijst heeft staan zal het gemiddelde van de twee spelers die tot dan toe de meeste games gespeeld hebben gebruikt worden. In geval van gelijk aantal games gebruikt men het gemiddelde van de speler met het hoogste gemiddelde.