Gedragsregels voor begeleiders/ trainers

Bowling Vereniging Veldhoven vindt het belangrijk aandacht te hebben voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Wij hanteren daarom ook de gedragsregels die zijn opgesteld door de sportbonden en NOC*NSF. Deze regels gelden voor iedereen in de sport.

Wij zijn van mening dat een trainer of begeleider zorgt voor & rekening houdt met:

 1. Zorgt voor een veilige omgeving
  Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 2. Kent de regels en richtlijnen.
  Als bowlingvereniging zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) Deze heeft voor onze sport een wedstrijdreglement. Deze regels dienen onze trainers en begeleiders te kennen.
 3. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
  Bij je aanstelling als trainer of begeleider vermeld je relevante feiten. Je bent in bezit van een VOG voordat je begint.
 4. Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet.
  Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 5. Respecteert het privéleven van de sporter.
  Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk.
 6. Tast niemand in zijn waarde aan.
  Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 7. Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
  Je bent een voorbeeld voor de sporters en de sport. Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en gedraagt je daarna. Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.
 8. Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport.
  Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 9. Ziet toe op naleving van regels en normen.
  Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 10. Is open en alert op waarschuwingssignalen.
  Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
 11. Is voorzichtig.Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt. Leef ons privacyreglement na.