Jaarstukken en ALV 

zaterdag 27 mei 2023 vanaf 12.00 uur in het zaaltje van de Flying Bowling Oortlaan 152 Veldhoven organiseren wij onze ALV 2023. We willen graag weten of je bij onze ALV aanwezig bent en vragen daarom al onze leden om zich aan of af te melden door te klikken op een van onderstaande knoppen of door te mailen naar: info@bvveldhoven.nl

Aanmelden ALV Afmelden ALV

 

Agenda ALV zaterdag 27 mei 2023:

1.     Opening door de voorzitter.

2.    Mededelingen en ingekomen stukken.

3.    Notulen Algemene Ledenvergadering 2022.

4.    Jaarverslagen 2022:

        a. Secretariaat.

        b. Wedstrijdsecretariaat.

        c. Jeugdzaken.

5.    Verslag Kascontrole commissie.

6.     Verslag penningmeester.

7.    Begroting 2023.

8.    Agenda Bondsvergadering NBF 10 juni 2023.

9.    Bestuursverkiezing.

10.    Verkiezing Kascontrole commissie.

11.    Voorstellen leden en bestuur.

12.     Rondvraag.

13.    Sluiting.

 

Reglementair aftredend zijn: 
Hedwig Staffeleu, Herkiesbaar

Verkiesbaar:
Vacature bestuurslid

Download het jaarverslag

(Klik op onderstaande afbeelding)

ALV 2023 & jaarstukken 2022.png

Voorstel leaguebestuurders Artikel 13 lid 4

Op de leaguebestuursvergadering hebben de leaguebestuurders de volgende wijziging op het huisleague reglement voorgesteld. Artikel 13 lid 4 gaat over de situatie waarbij in een scratch huisleague een team incompleet is. Dit voorstel zal op de ALV in stemming worden gebracht en bij een meerderheid van stemmen per seizoen 2023 - 2024 opgenomen worden in het huisleaguereglement. 

Huidige regel:
Artikel 13 lid 4:
De aanwezige speler speelt tegen zijn directe tegenstander. De overige te-
genstanders spelen tegen het league gemiddelde (blinde score scratch)

Voorstel Leaguebestuurders
Artikel 13 lid 4:
De aanwezige speler speelt tegen zijn directe tegenstander. De overige tegenstanders spelen tegen het gemiddelde van de ontbrekende spelers. Als een team meer dan drie spelers op de lijst heeft staan zal het gemiddelde van de twee spelers die tot dan toe de meeste games gespeeld hebben gebruikt worden. In geval van gelijk aantal games gebruikt men het gemiddelde van de speler met het hoogste gemiddelde.