Belangrijkste besluiten ALV 21 mei 2022

ALV 2022

 1. Hans Keeris herkozen als penningmeester
 2. Aanpassingen huisleaguereglement incl. voorstel Dhr. Kalter aangenomen
 3. George Sorber treed toe als reserve in de Kascontrole comissie, Henk Waarma schuift door van reserve naar lid van de kascontrole commissie
 4. BVVeldhoven dient vraag in bij de NBF over de gevolgen van het nieuwe contributie voorstel op de begroting van de NBF

Verslag en notulen ALV 2022 volgen later

Jaarstukken en ALV 

zaterdag 21 mei 2022 vanaf 12.00 uur in het zaaltje van de Flying Bowling Oortlaan 152 Veldhoven organiseren wij onze ALV 2022. We willen graag weten of je bij onze ALV aanwezig bent en vragen daarom al onze leden om zich aan of af te melden door een mail te sturen naar info@bvveldhoven.nl

Agenda ALV zaterdag 21 mei 2022:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2021.
 4. Jaarverslagen 2021
  a. Secretariaat.
  b. Wedstrijdsecretariaat.
  c. Jeugdzaken.
 5. Verslag Kascontrole commissie.
 6. Verslag penningmeester.
 7. Begroting 2022.
 8. Agenda Bondsvergadering NBF 18 juni 2022.
 9. Bestuursverkiezing*.
 10. Verkiezing Kascontrole commissie.
 11. Voorstellen bestuur.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

*Bestuursverkeizing:
Reglementair aftredend zijn:

Hans Keeris, Herkiesbaar

Verkiesbaar:
Vacature bestuurslid

 

Download het jaarverslag

(Klik op onderstaande afbeelding)

Jaarstukken2021.jpg

 

Voorstel dhr. Kalter

Correctie op artikel 19 Handicap punten systeem:

Per wedstrijddag kunnen door elk team punten behaald worden door individueel van de directe opponent te winnen. Indien men inclusief handicap gelijk eindigt, gaat het wedstrijdpunt naar diegene met de hoogste scratch score. Per game is er ook een punt te verdienen voor het teamtotaal van de betreffende game. Ook hier geldt dat indien er inclusief handicap een gelijke stand is, de hoogste scratch score doorslaggevend is. In geval van gelijke score en gelijke handicap zal een punt worden gedeeld. In een trioleague zijn er maximaal 12 punten te verdienen.